Leszek Gawor

Publikacje

Książki

Ekoszkice, Wyd. URz, Rzeszów 2017, s. 219.W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu, Wyd. URz, Rzeszów 2015, s. 248.


Bochenek K., Gawor L., Jedynak A., Kojkoł K., Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki, Wyd. Akademickie Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2013, s. 262.

Bochenek K., Gawor L. (red.), Michalik-Jeżowska M., Wójtowicz R., Zarys historii filozofii polskiej, Rzeszów 2013, Wyd URz., s. 322; wyd. II pop. Rzeszów 2015.


Myśliciele mało znani. Filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia, Rzeszów 2011, Wyd. URz, s. 268.


Szkice o cywilizacji, Rzeszów 2009, Wyd. URz., s. 185.Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku. Analiza wybranych poglądów, Rzeszów 2005, Wyd. URz, s. 243.


Wprowadzenie do filozofii i etyki. Główne zagadnienia i stanowiska, Ryki 2005, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, s. 147.


O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002, Wyd. UMCS s. 196.


Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918-1939, Lublin 1999, Wyd. UMCS, s. 246.


Katastrofizm konsekwentny. O poglądach Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza, Lublin 1998, Wyd. UMCS, s. 118.


(wraz z Dębowskim Józefem, Jedynakiem Stanisławem, Kosiorem Krzysztofem, Zdybel Jolantą i Zdybel Lechem) Mała encyklopedia filozofii, (red. Jedynak S.), wyd. „Branta”, Bydgoszcz 1996, II wyd. uzup. i pop., Bydgoszcz 2002, s. 488.

(z L. Zdyblem) Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej. Analiza wybranych koncepcji,Lublin 1995, Wyd. UMCS, s 122.


(wraz z Dębowski Józefem, Drabarek Anną, Jedynakiem Stanisławem, Klimowicz Ewą, Kosiorem Krzysztofem, Zdyblem Lechem) Mały słownik etyczny, (red. Jedynak S.), Oficyna wyd. „Branta”, Bydgoszcz 1994, II wyd. uzup. i pop., Bydgoszcz 1999, s. 336.
(wraz z J. Dębowskim, S. Jedynakiem, J. Zdybel i L. Zdybel), Główne problemy i kierunki filozofii. Zarys filozofii systematycznej, (red. S. Jedynak), Warszawa 1986, s. 164.

(wraz z A. Drabarek, S. Jedynak, L. Zdybel), Zarys historii filozofii i myśli społecznej w Polsce, Warszawa 1985, s. 188.


Redakcje książek
- Filozofia w Galicji, red. L. Gawor, monograficzny numer „Galicja. Studia i Materiały”, t. 2, Wyd. URz, Rzeszów 2016.
- Ekologiczne postrzeganie świata, red. nauk. L. Gawor, A. Górak, J. Lejman, nr specjalny „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” t. XI, 2015, s. 374.
- Zarys historii filozofii polskiej, Bochenek K., Gawor L. (red.), Michalik-Jeżowska M., Wójtowicz R., Rzeszów 2013, Wyd URz., s. 322.
- Filozofia współczesna, red. L. Gawor i Z. Stachowski,, wyd. „Branta”, Bydgoszcz- Warszawa-Lublin 2006, s. 496.
- Studia nad polską filozofią I połowy XX wieku, red. L. Gawor, vol. XXIX „Annales”, Lublin 2004, Wyd. UMCS, s. 351.
- Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004, Wyd. UMCS, s.266.
- Zjednoczona Europa a Polska, Litwa I Ukraina, red. L. Gawor, Lublin 2003, Wyd. UMCS, s. 184.
- Studia z polskiej myśli filozoficznej, red. L. Gawor, Lublin 1997, Wyd. UMCS, s. 108.
- Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku, red. L. Gawor, Lublin 1992, Wyd. UMCS, s. 122.
- Etyka XX wieku, t. II, pr. zb. pod red. L. Gawora i K. Kosiora, Lublin 1991, Wyd. UMCS, s. 146.
- Etyka XX wieku, t. I, pr. zb. pod red. S. Jedynaka i L. Gawora, Lublin 1991, Wyd. UMCS, s. 215.

Rozprawy i artykuły

- The idea of “landscape cultivation” by Adam Wodziczko, in: “Problems of Sustainable Development”, 2019, vol.14, no 1, s. 131-137.
- Wiesława Sztumskiego projekty enwironmentologii, filozofii środowiska oraz sozofilozofii, w: Homo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, praca zbiorowa pod red. Jolanty Zdybel i Lecha Zdybla, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 97-104.
- From the Genealogy of the Environmental Thought: Marian Raciborski and Jan Gwalbert Pawlikowski, in: “Problems of Sustainable Development”, 2018, vol.13, no 1, s. 87-93.
- Początki polskiego wolnomyślicielstwa, w: „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2018, T. XV, nr 3, s.155-164.
- Świadomość ekologiczna w ponowoczesności, w: „Duchownist. Kultura. Wiklinki Sogodennia”, Uniwersytet Iwana Franko, Ukraina, Lwów 2017, s. 7-11.
- The Need for Bioethic in Modern Teaching Model, w: Ethical Thinking Past & Present. Contemporary Ethics, ed. Vasil Gluchman, Uniwersytet Preszowski, Słowacja, Preszov 2017, s. 161-170.
- Wznowienie w formie ebooka: Myśliciele mało znani. Filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia, Rzeszów 2011, Wyd. UR, s. 268, w: 2017.02.06.
- Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego (2017.11.01), przedruk na prośbę portalu ze „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”, T. II, 2005, s. 276-289.
- Krótki przewodnik po bioetyce, w: „Pedagogia”, nr 13, 2016, s. 45-60.
- Kształcenie na poziomie wyższym wobec problemów globalnych współczesności, w: „Pedagogia”, nr 13, 2016, s. 5-12.
- Ten Years “Problemy Ekorozwoju/Problems Development of Sustainable”, w: “Problems Development of Sustainable” 2016, vol. 11, no 2, s. 131-133.
- Kilka uwag ogólnych odnośnie założeń redakcyjnych „Filozofii w Galicji”, w: „Galicja. Studia i Materiały”, t. 2, monograficzny - „Filozofia w Galicji”, red. L. Gawor, Wyd. URz, Rzeszów 2016, s. 5-7.
- Filozofia w Galicji. Wprowadzenie, w: „Galicja. Studia i Materiały”, t. 2, monograficzny - „Filozofia w Galicji”, red. L. Gawor, Wyd. URz, Rzeszów 2016, s. 9-21.
- The anthropocentric sozology of Julian Aleksandrowicz, „Problems of Sustainably of Development” 2016, vol. 11, no1, s. 49-57.
- Neomesjanizm Antoniego Chołoniewskiego, w: Romantyzmy polskie, nr specjalny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, red. A. Dziedzic, T. Herbich, S. Pieróg, i P. Ziemski, wyd. Fundacja Historii Filozofii Polskiej, Warszawa 2016, s. 315-326.
- Profesor Stanisław Jedynak (1939-2015), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XII, 2015, s. 377 – 379.
- O kategorii sacrum i idei homo religiosus, w: Społeczeństwo-Kultura-Religia, red. J. Kojkoł, B. Guzowska i R. Wójtowicz, Wyd. Akademickie AMW, Gdynia 2015, s. 17-29.
- Bochenek K., Gawor L. (red.), Michalik-Jeżowska M., Wójtowicz R., Zarys historii filozofii polskiej, wyd. II, poprawione i uzupełnione, Wyd URz, Rzeszów 2015, s. 322.
- Próba typologii myśli katastroficznej, w: „Kultura i Wartości” kwartalnik internetowy WFiS UMCS, nr 1 (13), 2015, s. 9-26.
- Oblicza polskiej sozologii: Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz, w: „Ekologiczne postrzeganie świata”, nr specjalny „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” t. XI, 2015, red. nauk. L. Gawor, A. Górak, J. Lejman, s. 203-215.
- Wstęp. Ekologiczne postrzeganie świata (wraz z J. Lejmanem) w: „Ekologiczne postrzeganie świata”, nr specjalny „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” t. XI, 2015, red. nauk. L. Gawor, A. Górak, J. Lejman, s. 7-10.- Aksjologiczne podstawy idei zrównoważonego rozwoju, w: Księga życia i twórczości, t. IV, Filozofia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, red. Z. Władek i in., Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014, s. 207-217.
- Paneuropeizm i jego obecność w polskiej myśli społeczno-politycznej międzywojnia, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, nr 10, 2014, s. 463-477.
- Dwie wizje społecznego świata: uniwersalizm i cywilizacyjny pluralizm, w: Prawo i państwo, red. Bosak M., Stasi D., Wyd. URz, Rzeszów 2014, s. 187-201.
- Filozofia społeczna Leona Winiarskiego, w: Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej.. Inspiracje-krytyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 335-347.- „Cichy” katastrofizm czyli metamorfoza kultury europejskiej według Witkacego, w: Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku, red. M. Rydlewski, R. Wiśniewski, Wyd. Grado, Toruń 2013, s. 49-72.
- Walery Goetel and the idea of Sozology, „Problems of Sustainable of Development”, 2013, v. 8, no 11, p. 83-89.
- Przemoc w wybranych koncepcjach teorii konfliktów społecznych, w: Przemoc jako przedmiot rozważań i badań, red. W. Sajdek i J.T. Mróz, Wydawnictwo KUL , Lublin 2013, s. 65-82.
- Kształcenie uniwersyteckie wobec globalnych problemów współczesności w: Problemy nowoczesnej edukacji, red. E. Sadowska i W. Sztumski, t. II-III, Wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 107-114.- Proekologiczna metanoja współczesnego człowieka jako warunek przetrwania cywilizacji ludzkiej, „Kultura i Wartości”, kwartalnik internetowy WFiS UMCS, 2012/IV.
- Neomesjanizm Feliksa Konecznego, w: „Lumen Poloniae”, nr 2/2012, s. 81-98.
- Filozofia społeczna Ludwika Gumplowicza, w: „Lumen Poloniae”, nr 1/2012, s. 111-120.
- Идея цивилизационного плюрализма, глобализация и культурный универсализм, w: Кросс-культурный подход в науке и образовании: Материалы ежегодного семинара с Международным участием, Выпуск 7 / Сост. О.А. Михалина. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, Rosja, 2012, s. 34-40.
- Kryzys kultury europejskiej z przełomu XIX i XX wieku w ujęciu Zygmunta Łempickiego, w: Mit – Historia – Kultura, red, J. Skoczyński, Wyd. Akademickie UJ, Kraków 2012, s. 81-94.
- Historiozoficzny aspekt ekofilozofii Henryka Skolimowskiego, „Problemy Ekorozwoju”, 2012, vol.7, no 1, s. 95-103.- Koncepcia homo ecologicus vo filozofii trvalo udrza tel'neho rozvoja, w: Antropologicka tema v sucasnej filozofii, (ed.) Ol'ga Sisakova, Presov, 2011 (SL), s. 249-268.
- Hugo Kołłątaj i idea fizyczno-moralnego porządku, „Lumen Poloniae”, 2011, nr 2, s. 75-85.
- Koryfeusze polskiej filozofii pozytywizmu, w: Acta probant se ispa, Księga pamiątkowa prof. dr hab. Henryka Bednarskiego, Jelenia Góra-Legnica 2011, s. 265-286.
- Światopoglądowy wymiar kryzysu kultury europejskiej z przełomu XIX i XX wieku w perspektywie kulturalizmu Floriana Znanieckiego, w: Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, red. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek, Lublin 2011, Wyd. KUL, s. 215-226.
- O powstaniu filozofii zrównoważonego rozwoju, „Naukowi Zapiski”, seria „Kulturołogia”, wipusk 7, Ostroska Akademija 2011 (UA), s. 453-461.
- Mit słowiański według Jana Stachniuka, „Lumen Poloniae”, 2011, nr 1, s. 40-50.
- Krytyka demokracji w polskiej filozofii społecznej międzywojnia, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2010/11, T. VII, s. 243-254.- O antynomii realizmu i moralizmu w polityce, w: Antynomie polityki, red. Bosak M. i Stasi D., Rzeszów 2010, s. 38-48.
- Słów kilka o książce Janów, Skoczyńskiego i Woleńskiego – Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, w: „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, t. 2/3 (2009/2010), s. 381-393 (także on- line).
- Project of ecological human community in philosophy sustainable development w: The Identity of the Person in age of globalization, Lviv 2010, University of Iwan Franko, materiały konferencyjne, s. 48-49.
- Filozofia zrównoważonego rozwoju – preliminaria, „ Problemy ekorozwoju”, vol. 5, nr 2, 2010, s. 69 – 76.- Hugo Kołłątaj – filozof i pedagog polskiego oświecenia, „Pedagogia. Zeszyty Naukowe LSW”, 2009, nr 9, s. 17-25.
- Juliana Ochorowicza filozoficzny program pozytywizmu warszawskiego i koncepcja etyki naukowej, „Sofia”, 2009, s. 69 - 90.
- Zdziechowskiego krytyka bolszewizmu jako czynnika destrukcji międzywojennej Europy, w; „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2009, T. VI, s. 255-266.
- Jana Stachniuka koncepcja świata społecznego w: „Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno-Naukowy” , Olsztyn 2009, UWM., nr 15, s. 71-92.
- Filozofia społeczna Jana Wacława Machajskiego w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 2009, t. 54, s. 87-97.
- Historiozoficzna kategoria cywilizacji od oświecenia do współczesności w: Homo inquietus – człowiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez przyjaciół, red. Banasiak B. i Mizińska J., Lublin 2009, s. 299-311.
- Hasła: etnologia, etyka, etyka nauczycielska, etyka prostomyślności, etyki zawodowe, w: Encyklopedia filozofii wychowania, red. S. Jedynak i J. Kojkoł, Bydgoszcz 2009.
- Ludzkie oblicze szachów. Szkic o pewnej alegorii szachowej w: Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. zw. dr hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, red. W. Zięba przy współpracy.J. Kiliana, Rzeszów 2009, s. 181-187.
- Zagłada cywilizacji europejskiej a proces historyczny według Mariana Zdziechowskiego w: Marian Zdziechowski 1861-1938. W 70 rocznicę śmierci, red. Jan Skoczyński i Artur Wroński, Kraków 2009, s. 61-68.- Orientacje w XX-wiecznej filozofii polskiej, w: Filozofia w szkole. VIII – filozofia polska XX wieku, red. B. Burlikowski i W. Rechlewicz, Kielce 2008, s. 9 – 26.
- Słowiańszczyzna w świetle idei cywilizacyjnego pluralizmu, „Sofia”, nr 7, 2008, s. 317-319.
- Dystopia Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T.V, 2008, s. 263-272.
- Uwag kilka o właściwościach polskiej filozofii, w: Polskie Etos i Logos, red. J. Skoczyński, Kraków 2008, s. 11 – 16.
- Globalisation and its Alternatives: Antiglobalism, Alterglobalism and the Idea of Sustainable Development, w: “Sustainable Development” no 16, 2008, s. 126-134 (in Wiley Interscience; GB).- Machajskiego teoria socjalistycznej rewolucji , w: „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t.IV, 2007, s. 155-164.
- Uwagi o moralności i polityce, w: Człowiek w kulturze, prace poświęcone W. Słomskiemu, Warszawa 2007, s. 159-164.
- Teoria cywilizacji Erazma Majewskiego, „Studia z filozofii polskiej”, vol. 2, Cieszyn 2007, s. 303-310.
- O nauczycielskiej etyce zawodowej, „Pedagogia” Zeszyty naukowe nr 7/2007, WSzUPiZ w Rykach, s. 22-28.
- Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście historiozoficznym w „Problemy Ekorozwoju” vol.2, nr 2, 2007, s, 19-25.- Spór o wartość ludzkiego życia we współczesnej bioetyce, w: Etyka wobec współczesnych dylematów, red. K. Kalka i A. Papuziński, Bydgoszcz 2006, s. 140-147.
- Eurazjanizm. Z historii rosyjskiej myśli społecznej, „Sofia” nr 6, 2006, s. 73-87.
- Polska XXI wieku wobec cywilizacyjnych megatrendów, w: Wyzwania dla Polski XXI wieku, red. Drozdowicz Z., Poznań 2006, s. 15-28.
- O potrzebie bioetyki, w: Filozofia w szkole.VII. Współczesne kierunki filozoficzne, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 15-28.
- XX-wieczna filozofia polska, w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor i Z. Stachowski, Bydgoszcz 2006, s. 439-486.
- Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju, „Problemy ekorozwoju” nr 2, 2006, s. 59-66.
- Globalne problemy współczesności a wykształcenie uniwersyteckie, „Naukowi Zapiski” seria „Kulturologia”, wipusk I, „Akademia Ostroska” 2006, UA, s. 309-317.
- Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji, „Diametros” Internetowe czasopismo filozoficzne UJ, 2006, nr 9.
- Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy, „Problemy Ekofilozofii”, 2006, nr 1, s. 41-48.
- Filozofia społeczna Jana Stachniuka, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, nr 3, 2006, s. 247-268.
- Moralnistń i politika. Ich wzajetowidnosini, „Naukowi Zapiski”, serija Politołogia, wipusk1, Ostroska Akademija 2006, UA, s.43 -50.- (Wraz z L. Zdyblem), Elements of Twentieth Century Polish Ethics, in: Polish Axiology: The 20th Century and beyond. Polish Philosophical Studies, V. S. Jedynak ed.; Cultural Heritage and contemporary change in Central and Eastern Europe [gen. ed. G.F. MacLean], vol. IVA. 25, Washington 2005, USA, s. 37 - 61.
- Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Witkacy” – literacka prospektywna filozofia dziejów, w: „Naukowi zapiski”, Akademia Ostrogska, wipusk 5, Ostrog 2005, (UA), s. 166-176.
- Prawosławie i katolicyzm jako cywilizacyjna granica w słowiańskim świecie, w: Byt i powinność czyli status i funkcje wartości, red. A. Zachariasza, Rzeszów 2005, s. 344-350.
- Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2005, s. 276-289.
- Prawda, dobro i efektywność jako dewiza współczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego, w: Filozofia w szkole. Współczesne dylematy i wyzwania etyczne, red. B. Burlikowski, Kielce, 2005, s. 17-21.
- Feliksa Konecznego idea nauki o wielości cywilizacji, w: „Sofia” nr 5/2005.
- Katastrofizm eschatologiczny M. Zdziechowskiego, w: Księga Pamiątkowa dla prof. dr hab. J. Pawlaka, UMK, Toruń 2005, s. 33-40.
- Recenzja wydawnicza Księgi Jubileuszowej z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki (fragmenty) w: Między recentywizmem a etyką prostomyślności, Katowice 2005, s. 64-65.- Feliksa Młynarskiego filozofia społeczna, w: „Annales” UMCS, vol. XXIX - Studia nad polską filozofią I połowy XX wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004, s. 157 – 176.
- Globalne problemy współczesności a kształcenie uniwersyteckie w: "Kultura i Edukacja", nr 4/2004, s. 7-13.
- Sustainable development jako współczesna wersja oświeceniowej filozofii społecznej,[w:] Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 26, Lublin 2004, s. 89-98.
- "Świat Słowiański" 1905-1914, w: "Sofia", nr 4, 2004, s. 347-352.
- Wizja cywilizacji uniwersalnej F. Znanieckiego jako antycypacja cywilizacji globalnej, w: Wartości i ich funkcje w kształtowaniu cywilizacji globalnej, red. J. Bańki i S. Bukowskiej, Katowice, 2004, s. 154-162
- Konfrontacja cywilizacji – mit czy rzeczywistość, w: Filozofia wobec XXI wieku, pod red. L. Gawor, Lublin 2004, s. 56-64.- Feliks Koneczny i Samuel Huntington o wielości cywilizacji, w: Veritas una sed doctrina multiplex, Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. J. Jaronia, Siedlce 2003, s. 221-227.
- Polske spolecenske mysleni w letech 1895-1939, w: „Studia Philosophica”, B 50, 2003, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy, s. 43-48.
- Konecznego i Huntingtona wizja cywilizacyjnego pluralizmu, „Toruński Przegląd Filozoficzny”, nr 5/6, 2003; s. 31-43.
- Z historii idei zjednoczonej Europy, w: Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina, red. L. Gawor, Lublin 2003, s. 33 - 40.- Poglądy etyczne Hugo Kołłątaja w: Misto Kremenec w istorii oswity, nauki i kulturi, Kremenec (UA) 2002 r., s. 22-27.
- Dębowski J., Gawor L., Jedynak S., (red. nauk.) Kosior K., Zdybel L., Zdybel J., Mała Encyklopedia Filozofii, wyd. II, poprawione i zmienione, Wyd. „Branta”, Bydgoszcz 2002, (146 haseł).
- Nauka o wielości cywilizacji F. Konecznego jako historiozofia w: Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, red. Józefa Pawlaka, Wyd. UMK, Toruń 2002, s. 194-211.- Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii, „Edukacja Filozoficzna”, nr 32, 2001, s. 204-208.
- „Słowianskij Swit” (1905-1914), żurnał pro ukrainsko-polski widnosini na poczatku XX stolitia, w: „Słowianskij Wisnik. Naukowij zbirnik”, Riwne 2001, (UA), s.111-117.
- Pluralizm cywilizacyjny a tolerancja, w: Europejskie modele tolerancji, red. A. Zachariasz, S. Symotiuk, Rzeszów 2001, s. 201-207.- O modernistycznej etyce stymulacji, „Annales UMCS”, vol. XXV, 2000, nr 8, s. 287-294.
- Kulturowe aspekty miejsca Ukrainy i Polski w integracji europejskiej, w: Strategija ukrainsko-polskogo socjalno-ekonomicznogo partnerstwa. Materiali Miżnarodnoj naukowo-prakitcznoj konfierencji, Lwiw, 7-8 grudnia 2000 roku, Uniwersytet Iwana Franko, Lwiw 2000.- Dębowski J., Drabarek A., Gawor L., Jedynak S., (red.nauk.), Klimowicz E., Kosior K., Zdybel L., Mały Słownik Etyczny, wyd. II poprawione i zmienione, Bydgoszcz 1999.
- Mit "żółtego niebezpieczeństwa" w polskiej myśli międzywojnia, w: Hominem quero. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Jedynakowi, Lublin 1999, s. 533-543.- Nacjonalizm a kryzys kultury europejskiej w ujęciu polskiej filozofii społecznej pierwszych dziesięcioleci XX wieku, w: Być w narodzie…, red. L. Zdybel, Lublin 1998, s. 105-118.- Feliksa Konecznego koncepcja narodu, s.14, w: Charakter narodowy i religia, red. K. Wiliński, Lublin 1997, s. 35-42.
- Napoleona Cybulskiego koncepcja społeczeństwa i teoria przewrotów społecznych, w: Studia z historii filozofii polskiej, red. L. Gawor, Lublin 1997, s. 25-38.
- Zygmunta Łempickiego diagnoza kultury europejskiej z przełomu XIX i XX stulecia, w: Studia z historii filozofii polskiej, red. L. Gawor, Lublin 1997, s. 47-58.
- Zagłada cywilizacji europejskiej a proces historyczny w refleksji Mariana Zdziechowskiego, w: Studia z historii filozofii polskiej, red. L. Gawor, Lublin 1997, s. 59-68.- Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajewski, Warszawa 1996; współopracowanie makiety i autorstwo 49 haseł.
- Katastrofizm w życiu cywilizacji narodowych według Zygmunta Wasilewskiego, w: Konflikt i walka, red. A. Żuk, Lublin 1996, s. 31-44.
- Dębowski J., Gawor L., Jedynak S., Kosior K., Zdybel L., Zdybel J., Mała Encyklopedia Filozofii, pod red. nauk. S. Jedynaka, Bydgoszcz 1996, (146 haseł).- Między katastrofizmem a utopią. Florian Znaniecki wobec kryzysu kultury europejskiej przełomu XIX i XX wieku, w: L. Gawor i L. Zdybel, Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej. Analiza wybranych koncepcji, Lublin 1995, s. 91-122.
- Psychodzieje Jana Karola Kochanowskiego - Korwina a kryzys kultury europejskiej XIX/ XX wieku, w: L. Gawor i L. Zdybel, Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej. Analiza wybranych zagadnień, Lublin 1995, s. 65-90.
- Dwie teorie cywilizacji: naturalistyczna Erazma Majewskiego i kulturowa Feliksa Konecznego, w: Natura a kultura, red. A. Drabarek, Lublin 1995, s. 21-30.- Mały Słownik Etyczny, pr. zb. pod red. S. Jedynaka, Bydgoszcz 1994, 92 haseł.- Znakomity Ochorowicz, w: "Kamena", nr 1-2, 1993, s. 30-32.
- Problem wielości cywilizacji. Koneczny a Spengler, Toynbee i Bugby, w: Filozofia społeczna: w kręgu wybranych zagadnień, red. L. Zdybel, Lublin 1993, s. 45-58.
- O rozpaczliwym hedonizmie, w: "Folia UŚ", nr 11/93.- Sacrum, homo religiosus a moralność w fenomenologii religii Rudolfa Otto, Gerardusa van der Leeuw i Mircea Eliadego, w: Etyka XX wieku, t. II, red. L. Gawor i K. Kosior, Lublin 1992, s.119-134.
- Uwagi o etyce w odchodzącym wieku ( wraz z K. Kosiorem), w : Etyka XX wieku, t. II, red. L. Gawor i K. Kosior, Lublin 1992, s. 5-10.
- O leksykonie mogącym wystąpić jako przewodnik po filozofii (wraz z J. Dębowskim i L. Zdyblem), w: "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej", nr 2, Warszawa 1992, s. 1- 7.
- recenzja - Wartości : etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych, praca pod red. S. Jedynaka, Ossolineum 1991, w: "Edukacja Filozoficzna", nr 13, Warszawa 1992, s. 2-4.
- Od Machajskiego do szkoły lwowsko-warszawskiej, wstęp do: Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku, red. L. Gawor, Lublin 1992, s. 5-12.
- Feliksa Konecznego historiozoficzna nauka o cywilizacji, w: Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku, red. L. Gawor, Lublin 1992, s. 43-54.- Walter Pater. U podstaw etyki modernizmu, w: Etyka XX wieku, t. I, red. S. Jedynak i L. Gawor, Lublin 1991, s. 142-152.
- "Musimy być wybitnym narodem" - Polska w koncepcji cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego, w: "Kamena", nr 3/4.- Etyka a cywilizacja.O wpływie moralności na rozwój cywilizacji w koncepcji cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego, w: Studia z historii etyki polskiej (1900-1939), red. S. Jedynak, Lublin 1990, s. 131-158.
- Etyka Juliana Ochorowicza, w: Studia z historii etyki polskiej ( 1900- 1939), red. S. Jedynak, Lublin 1990, s. 11-20.
- 62 hasła oraz współredakcja naukowa ( wraz z S. Jedynakiem, K. Kosiorem i L. Zdyblem) w: Słownik etyczny, Lublin 1990,- Juliana Ochorowicza koncepcja etyki normatywnej, w: "Studia Filozoficzne", 1989 nr 11.- Pożytki filozofowania, w: "Argumenty", nr 24, s. 10.- Aksjologia, w: Główne problemy i kierunki filozofii. Zarys filozofii systematycznej, red. S. Jedynak, Warszawa 1987, s.125-158.
- Antropologia filozoficzna, w: Główne problemy i kierunki filozofii. Zarys filozofii systematycznej, red. S. Jedynak, Warszawa 1987, s. 102-124.- Julian Ochorowicz, życie i dzieło; Wstęp do: Julian Ochorowicz: O polskim charakterze narodowym (także wybór tekstów), Lublin 1986.
- Racjonalizm i humanizm, w: "Argumenty", nr 19, s. 10.- Pozytywizm, w: Zarys historii filozofii i myśli społecznej w Polsce, red. S. Jedynak, Warszawa 1985, s. 90-106.
- Modernizm, w: Zarys historii filozofii i myśli społecznej w Polsce, red. S. Jedynak, Warszawa 1985, s. 107-137.- Z potrzeby ducha i umysłu, w: "Argumenty", nr 4, s. 3.
- Teoria poznania, w: "Argumenty", nr 8, s. 6.
- Etyka, w: "Argumenty", nr 8, s. 10.
- Teoria bytu, w: "Argumenty", nr 11, s. 7.
- Materializm, w: "Argumenty", nr 24, s. 6.
- Grecka filozofia życia, w: "Argumenty", nr 43, s. 10.
- Erwin Panofsky jako metodolog historii sztuki, w: "Akcent", nr 2 ( 16), s. 138-146.